Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 04.12.2017

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 04.12.2017 /pondelok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.
Program:

  1.   Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov

  2.   Kontrola uznesení

  3.   Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Návrh Plánu

        kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 1. polrok 2018

  4.   Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016

  5.   Návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Ružindol

  6.   Návrh VZN č. 2/2017 o vylepovaní plagátov na území Obce Ružindol

  7.   Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

        komunálne a drobné stavebné odpady na území Obce Ružindol

  8.   Návrh Dodatku č. 1/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými

        stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol

  9.   Návrh sadzobníka poplatkov za služby poskytované Obcou Ružindol

10.   Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Ružindol k dodržaniu podmienok na prijatie

        návratných zdrojov financovania – spotrebného úveru a Stanovisko hlavnej kontrolórky

        k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020

 11.  Návrh rozpočtu obce pre rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020

 12.  Rôzne

 13.  Diskusia

 14.  Záver

                                                                                               Ing. Vladimír Púčik, v.r.

                                                                                                      starosta obce

                                                               


Vytvorené: 30. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 11. 2017 10:36
Autor: