Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ - 22.02.2018

Typ: ostatné
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2018 /štvrtok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.


PROGRAM:

  1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov
  2. Kontrola uznesení
  3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ  a Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontrolnej činnosti za rok 2017
  4. Daňové úľavy v zmysle VZN č. 3/2016 a Dodatku č. 1/2017 k VZN 3/2016
  5. Návrh Dodatku č. 2/2017 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Ružindol
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

                                                                                          Ing. Vladimír Púčik, v.r.                                                                                                                                                          starosta obce


Vytvorené: 16. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2018 08:31
Autor: SS