Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 
Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 16.11.2017 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín -1 ks orech
rastúci na pozemku registra "C", parc. č. 360/1 v  k. ú Špačince vo
vlastníctve Obce Špačince z dôvodu narušenia stability stavby koreňovým
systémom a zlého zdravotného stavu dreviny.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk

Vyvesené: 1. 12. 2017

Dátum zvesenia: 9. 12. 2017

Späť