Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 
Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.12.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. RUZ-229/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín -  2 ks smreka pichľavého rastúceho na pozemku registra "C" parc. č.528/1 v k. ú Ružindol v spoluvlastníctve navrhovateľa z  dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Späť