Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. RUZ-23/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks borovice rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 330/1 v k.ú Špačince vo vlastníctve navrhovateľa  z  dôvodu nebezpečenstva pádu na miestnu komunikáciu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 20. 3. 2018

Späť