Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Ružindol ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie Výst. RUZ-33/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín -  3 ks marhle, 1 ks orecha a 1 ks slivky rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 727/27 v k. ú Ružindol vo vlastníctve navrhovateľa z  dôvodu výstavby rodinného domu.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia: 21. 3. 2018

Späť