Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

OBEC  RUŽINDOL, Obecný úrad, 919 61  R U Ž I N D O L  130

 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

(ust. § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z.)

 

Obec  RUŽINDOL  týmto

oznamuje

 

Ľubomír HORNÁK, nar.: 24.04.1959

 

že dňa  16.04.2018 Vám zrušila trvalý pobyt v mieste Obce Ružindol súpisné č. 163

z dôvodu  návrhu vlastníka nehnuteľnosti súpisné č. 163.

 

            Zároveň Vám týmto oznamuje, že od uvedeného dátumu je, v zmysle ust. § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, miestom Vášho trvalého pobytu Obec RUŽINDOL.

 

V Ružindole dňa  16.04.2018

                                                                                                            Mgr. Jana Temniaková

                                                                                                                ohlasovňa pobytov

 

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 16. 4. 2018

Dátum zvesenia: 2. 5. 2018

Späť