Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.6.2023 /pondelok/ o 18:00 h v zasadačke Obecného úradu Ružindol.

PROGRAM:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ružindol na II. polrok 2023
 4. Záverečný účet obce Ružindol k 31.12.2022:
- návrh záverečného účtu obce Ružindol za rok 2022
- čerpanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce Ružindol k 31.12.2022
- čerpanie príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ k 31.12.2022
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Ružindol za rok 2022
- správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2022
 1. Čerpanie rezervného fondu
 2. Rozpočtové opatrenia
 3. Dofinancovanie originálnych kompetencií 2023 ZŠ s MŠ Ružindol:
- žiadosť o presun financií medzi školskými zariadeniami školská jedáleň a školský klub detí
          - dofinancovanie MŠ (asistent učiteľa)
 1. Komisia na kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce – správa o výsledku kontroly
 2. Zámer obce Ružindol na odpredaj časti pozemku registra C KN s parcelným č. 300/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 23 659 m2 a pozemku registra E KN s parcelným č. 300/107, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 23 358 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Zámer obce Ružindol na odpredaj časti pozemku registra C KN s parcelným č. 646/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 897 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 4. Zámer obce Ružindol na prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 5. Návrh VZN obce Ružindol č. 1/2023 O sociálnej pomoci občanom obce Ružindol
 6. Žiadosť ZŠ s MŠ Ružindol o úpravu Dodatku č. 1/2023 k VZN č. 5/2022 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
 8. Informácie starostu obce
 9. Diskusia
 10. Záver

 

V Ružindole, dňa 8.6.2023

                                                                                                   Peter Galanský
                                                                                                     starosta obce

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupieľstva

 

Túto a všetky informácie z webu môžete mať vo svojom mobile vďaka aplikácii V obraze

Autor: Správce Webu

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:279
TÝŽDEŇ:2310
CELKOM:930976

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play