Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Odpady

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2023 

je vo výške 74,33 %, čo je položka triedenia 7.

 

V obci Ružindol sa za rok 2023 vyprodukovalo 251 ton zmesového komunálneho odpadu. Vďaka separácii sa podarilo vytriediť nasledovné druhy odpadov:

Druh odpadu

Hmotnostný podiel

Papier

32,01 %

Plasty

45,42 %

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

15,37 %

Sklo

29,33 %

Zmesový komunálny odpad je odpad, ktorý nie je ďalej triedený.

PATRÍ SEM:

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie a pod.

NEPATRÍ SEM: 

nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad a pod.

Čo s ním:

 • Odpady roztriediť do príslušných zberných nádob.
 • Veľké kusy, ktoré sa nezmestia do bežných nádob na odpad, zaraďujeme do objemného odpadu a ten je potrebné odovzdať na zberný dvor.

 

Zásady správneho triedenia

Do zberných dvorov patria:

 • elektroodpad,
 • papier,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • drobný stavebný odpad,
 • veľkorozmerný odpad.

Odpad zo zelene patrí na kompostovanie.

 

Triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispievame k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, čo vedie k znižovaniu plôch zavezených odpadom a nezvyšovaniu poplatku za skládkovanie.

PREČO SEPAROVAŤ?

Pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť.

Pri separovaní:

 • znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie,
 • znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku,
 • šetríme prírodné zdroje.

 

Do separovaného zberu v domácnostiach  ( 240 l modrej a žltej nádoby ) patria:

 • PLASTY – PET fľaše od nápojov, plastové a mikroténové vrecká, obaly od čistiacich prostriedkov, drogérie, obaly z CD, tégliky z jogurtov, čistý polystyrén, baliace fólie
 • KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov
 • TETRAPAKY – krabice od nápojov

 

Papier NEPATRÍ do smetných nádob v domácnostiach.

Papier PATRÍ do zberných nádob umiestnených na zbernom  dvore, v škole alebo v škôlke.

Plagát ako vytriediť obaly z valentínskych darčekov

plagat

foto

plagat_odady

V našej obci chceme zodpovedne pristupovať k separácii odpadov a prispievať tak k zvyšovaniu miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné využitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov.

Chceme tiež eliminovať:

 • vznik čiernych skládok  
 • obťažovanie  hlukom z ampliónov

 

Zberom železného odpadu budeme predchádzať nelegálnemu mobilnému zberu.

 • Železný odpad je možné ukladať na Zbernom dvore Ružindol.
 • Občania, ktorí tento odpad nemôžu vyviezť, môžu na obecnom úrade nahlásiť, že takýto odpad majú a po dohode im ho zamestnanci obecného úradu vyvezú.
 • Ak vyveziete železný odpad do zberných surovín v Trnave, prineste nám na obecný úrad potvrdenie, ktoré vďaka Vám môžeme pripočítať do celkovej separácie obce a tak zvýšime % separácie obce.
 • Zberom železného odpadu môžeme zvýšiť percento separácie.

 

PATRÍ SEM:

Kovové obaly z potravín – plechovky z nápojov, konzervy, hliníkové fólie (viečka z jogurtov a smotany, hliníkové obaly zo syrov a čokolád), kovové vrchnáky z fliaš, kanistre, sudy, obaly z čajových sviečok, kovový šrot, radiátory, oceľ, farebné kovy a pod.

Otváracie hodiny zberného dvora:

 • streda 16:00 h - 18:00 h
 • sobota 10:00 h - 16:00 h
 • počas sviatkov je zberný dvor zatvorený.

Obec Ružindol v rámci zlepšenia podmienok s nakladaním komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu prevádzkuje zberný dvor, na ktorom je možné uložiť:


Bez poplatku

 • Biologicky rozložiteľný drevný odpad ( orezy stromov, konárov, krov, viniča, čistá pokosená tráva )
 • Biologicky rozložiteľný zelený odpad ( burina, lístie, kvety )
 • Nábytok z dreva, odpadové stavebné drevo

 • Papier ( noviny, časopisy, letáky, plagáty, zošity, katalógy, kartóny, lepenka,  knihy, baliaci a kancelársky papier, kalendáre bez kovových väzieb a pod. )
 • Kovový odpad ( väčšie kusy kovového odpadu )

 • Sklo ( sklené fľaše a poháre, obaly a predmety zo skla, tabuľové sklo a pod. )

 • Textil a šatstvo ( čisté a suché všetky druhy odevov, deky, topánky, plyšové hračky a pod.)

 • Elektroodpad, vrátane žiariviek, svietidiel a batérií ( vyradené elektrické a elektronické zariadenia, použité batérie a akumulátory )
 • Jedlé oleje a tuky ( oleje a tuky z prípravy jedál, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku *priniesť v plastových uzavretých fľašiach alebo nádobách )
 • Tvrdý plast ( plastový nábytok, plastové prepavky, plastové hračky )

 

Za poplatok

 • Objemový odpad z domácností ( napr. čalúnený a plastový nábytok, dvere, koberce, okná, plastové prepravky, plastové hračky a pod. )
 • Drobný stavebný odpad ( max. 2 m3   – nie traktorové vlečky, ani nákladné autá )

 • Ostatné odpady s obsahom škodlivých látok ( rozpúšťadlá, pesticídy, olovené batérie, motorové, prevodové, hydraulické, mazacie oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá, drevo obsahujúce nebezpečné látky )

 

 

Odpad treba privážať rozdelený podľa druhov ( zvlášť stavebný odpad, zvlášť biologicky rozložiteľný drevný a zelený odpad, ...) Väčšie množstvá odpadu je možné vyviesť kontajnermi Obecného úradu Ružindol, na základe objednávky, v pracovných dňoch pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 15.30 hod. ( kontakt - t.č.: 033/55 49 121 )

Zberný dvor je určený iba pre občanov s trvalým pobytom v obci Ružindol.

         

  ! ! ZAKAZUJE SA ! !

 • Vyvážať a ukladať odpad mimo zberného dvora ( čierne skládky ).

 • Vyvážať a ukladať odpad na verejné priestranstvá obce, za ploty záhrad.

 • Vyvážať na zberný dvor odpad, ktorý sa odoberá spred domácností ( plasty PET fľaše, obalové fólie, tetrapakové obaly, kovové plechovky od nápojov, konzervy, viacvrstvové obaly od mlieka a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov a pod. )
 • Vyvážať odpad do kontajnera na cintoríne, ktorý slúži iba na zhromažďovanie odpadu z cintorína.

 

V prípade porušenia nariadenia a dopustenia sa priestupku, obec môže uložiť pokutu až do výšky 1 500 €, právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie až do výšky 6 638,78 €.

 

POPLATKY ZA ULOŽENIE ODPADU NA ZBERNOM DVORE

Pri uložení odpadu na zberný dvor je potrebné odovzdať známku / uhradiť sumu v konkrétnej hodnote správcovi zberného dvora. Známky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade.

- objemový odpad z domácností:

 • VRECE - 3 €

 

- drobný stavebný odpad:

 

 • VRECE, FÚRIK – nosnosť do 55 kg x 0,078 € za kilogram = 4,30 €

 • PRÍVESNÝ VOZÍK – nosnosť do 250 kg x 0,078 € za kilogram = 19,50 €

 • PRÍVESNÝ VOZÍK – nosnosť do 750 kg x 0,078 € za kilogram = 58,50 €

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:59
TÝŽDEŇ:708
CELKOM:911726

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play