Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Ako vybaviť

 

 

Tlačivo Priznanie k dani podajú:

 • tí občania, ktorí v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12.  - termín podania do 31. 1.  nasledujúceho roka,
 • tí občania, ktorí nadobudnú novú nehnuteľnosť dedičstvom  - termín podania do 30 dní odo dňa právoplatnosti dedičského rozhodnutia,
 • noví majitelia psov, ktorí si doteraz nesplnili oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov, t.j. vznik daňovej povinnosti) - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12.  - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Tlačivo Priznanie k dani s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať: 

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti predchádzajúcemu roku (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.) - termín podania do 31. 1. príslušného roka,
 • majitelia psov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. predchádzajúceho roka zmenu vlastníctva (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.) - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31 . 12. predchádzajúceho roka zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja - termín podania do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

 

Pri podávaní tlačiva Priznanie k dani ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz,
 • list vlastníctva,
 • rozhodnutie o vklade do katastra,
 • kúpnu zmluvu,
 • darovaciu zmluvu,
 • osvedčenie o dedičstve,
 • preukaz ZŤP alebo ZŤP S a pod.

 

Všeobecná informácia

Daňovník na tlačive Priznanie k dani uvedie okrem identifikačných údajov - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy, IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane - výmeru pozemku, zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod.
Daňovník daň do tlačiva Priznanie k dani nevypĺňa.
Vyplnené tlačivo Priznanie k dani môžete podať osobne na Obecnom úrade alebo  poštou.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty Obec Ružindol vyrubí na rok 2020  jedným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.  
V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uvedená:

 • výška vyrubenej dane,
 • termíny splátok,
 • variabilný symbol.

 

Splatnosť dane

U fyzických osôb: 
Ak vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 100,00 EUR, daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak je vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti vyššia ako 300,00 EUR, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka bude určená správcom dane v rozhodnutí, bežného zdaňovacieho obdobia.
 

U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov:  
Ak vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti nepresiahne sumu 300,00 EUR, daň je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Ak je vyrubená ročná daň z nehnuteľnosti vyššia ako 300,00 EUR, je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to: 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 2. splátka bude určená správcom dane v rozhodnutí, bežného zdaňovacieho obdobia.

Ďalšie dane:

Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň sa platí  za predajné zariadenia, cirkusy, kolotoče, lunaparky a iné atrakcie, zariadenia staveniska, skládky a ostatné stavebné zariadenia, ktoré sú umiestnené na miestnej cestnej komunikácii alebo verejnom priestransvte vo vlastníctve obce Ružindol.

Daň za ubytovanie
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Upozornenie: Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poplatok platí poplatník za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Ružindol.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území  obce oprávnená užívať alebo užíva byt,  nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo  jej časť,  alebo objekt,  ktorý nie  je stavbou,  alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem  lesného  pozemku  a  pozemku, ktorý je evidovaný v  katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Obecnému úradu Ružindol.

Matrika
Matričný úrad Ružindol
Matrikárka:  Ing. Martina Bajužíková
Adresa: Obecný úrad Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol
Tel.: 033/5549121, 0904 683 688
Email: bajuzikova@ruzindol.sk
Na stiahnutie:  
 

 

Sobášna matrika 

 

Uzavretie manželstva medzi občanmi SR

Pred uzavretím  manželstva je potrebné, aby si snúbenci na matričnom  úrade v Ružindole vyzdvihli žiadosť o uzavretie manželstva. Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na matričný úrad najneskôr 7 dní pred uzavretím manželstva.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.
Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Ružindol uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, vydá Matričný úrad Ružindol povolenie na uzavretie manželstva.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • platný doklad totožnosti ( občiansky preukaz, pas )
 • doklad o osobnom stave 
 • doklad o pobyte 
 • doklad o štátnom občianstve 
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca 

Všetky doklady v originály nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania ( okrem rodného listu a dokladu totožnosti ) a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušne overené (Apostil, superlegalizácia).

Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.

 

Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Úmrtná matrika

 
Osoba, ktorá vybavuje úmrtie predloží matričnému úradu:
 • list o prehliadke mŕtveho v 4 vyhotoveniach,
 • kartičku poistenca, 
 • občiansky preukaz zosnulého,
 • meno obvodného lekára zosnulého.

List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára. Jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na Matričnom úrade Ružindol. Matričný úrad ďalej zasiela jednu kópiu na štatistický úrad, druhú kópiu kňazovi a tretiu kópiu obvodnému lekárovi. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

Pohrebná služba pre obec Ružindol:
POHREBNÍCTVO Eva Greschnerová
Čulenova 4, 919 34 Cífer
Kontakt: 0905 756 351, 0902 216 265, 033/5599604

 

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá naslala v cudzine do osobitnej matriky - 10,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi  občanmi Slovenskej republiky - 20,00 €
 • Uzavretie manželstva  pred  iným  než  príslušným matričným  úradom  medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  - 20,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,00 €
 • Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  - 70,00 €
 • Obec Ružindol, na základe zvýšených nákladov spojených so sobášom mimo určenej obradnej miestnosti, ktoré sa týkajú materiálno-technického a organizačného zabezpečenia priestorov sobášneho obradu určila Vnútorným predpisom o výške nákladov spojených s civilným sobášom č. 2/2019 výšku nákladov, ktoré bude uhrádzať žiadateľ o sobáš mimo úradnej miestnosti, ak o takýto sobáš požiada obec Ružindol - 100 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami  - 35,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,00 €
 

Ohlasovňa pobytov Ružindol   

 • Adresa: Obecný úrad Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol
 • Referentka:
  Ing. Martina Bajužíková
  Tel.: 033/5549121, 0904 683 688
  Email: bajuzikova@ruzindol.sk

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:58
TÝŽDEŇ:707
CELKOM:911725

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play