Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Matrika

Matričný úrad Ružindol

 • Matrikárka:  Ing. Martina Kormúthová
 • Adresa: Obecný úrad Ružindol, Hlavná 130/118, 919 61 Ružindol
 • Tel. číslo:  033/ 5549121, 0904 683 688
 • Email:  kormuthova@ruzindol.sk

Na stiahnutie: Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

 

Matrika -  uzavretie manželstva medzi občanmi SR

Pred uzavretím  manželstva je potrebné, aby si snúbenci na matričnom  úrade v Ružindole vyzdvihli žiadosť o uzavretie manželstva. Vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť na matričný úrad najneskôr 7 dní pred uzavretím manželstva.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatný rozsudok o rozvode (ak sú snúbenci rozvedení),
 • úmrtný list bývalého manžela (ak je snúbenec vdovec alebo vdova).

Všetky doklady musia byť originály.
Ak chcú snúbenci s trvalým pobytom v obci Ružindol uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom, vydá Matričný úrad Ružindol povolenie na uzavretie manželstva.

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva je cudzinec povinný predložiť  matričnému úradu tieto doklady:

 • rodný list
 • platný doklad totožnosti ( občiansky preukaz, pas )
 • doklad o osobnom stave 
 • doklad o pobyte 
 • doklad o štátnom občianstve 
 • úmrtný list zomretého manžela, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca 

Všetky doklady v originály nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania ( okrem rodného listu a dokladu totožnosti ) a v prípade, ak to vyžaduje medzinárodná zmluva, musia byť aj príslušne overené (Apostil, superlegalizácia).

Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.

 

Uzavretie cirkevného sobáša

Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta farského úradu. Snúbenci predložia k uzavretiu manželstva doklady ako pri uzavretí manželstva vo vyššie uvedených prípadoch. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, doručí Zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list.

 

Sadzobník  správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá naslala v cudzine do osobitnej matriky - 15,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt  - 30,00 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 30,00 €
 • Povolenie  uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  - 100,00 €
 • Obec Ružindol, na základe zvýšených nákladov spojených so sobášom mimo určenej obradnej miestnosti, ktoré sa týkajú materiálno-technického a organizačného zabezpečenia priestorov sobášneho obradu určila Vnútorným predpisom o výške nákladov spojených s civilným sobášom č. 2/2019 výšku nákladov, ktoré bude uhrádzať žiadateľ o sobáš mimo úradnej miestnosti, ak o takýto sobáš požiada obec Ružindol - 100,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 100,00 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 280,00 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 280,00 €

Poplatok vyberie matričný úrad, ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky, to platí aj v prípade, ak sa manželstvo uzatvára pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Osoba, ktorá vybavuje úmrtie predloží matričnému úradu:

 • list o prehliadke mŕtveho v 4 vyhotoveniach,
 • kartičku poistenca, 
 • občiansky preukaz zosnulého,
 • meno obvodného lekára zosnulého.

 

List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať údaje o zomrelom, musí byť opatrený pečiatkou a podpisom prehliadajúceho lekára. Jeden z listov musí byť originál. Tento zostáva na Matričnom úrade Ružindol. Matričný úrad ďalej zasiela jednu kópiu na štatistický úrad, druhú kópiu kňazovi a tretiu kópiu obvodnému lekárovi. List o prehliadke mŕtveho musí obsahovať aj dátum a hodinu úmrtia, ktorú určí lekár. Ak hodina a dátum na liste o prehliadke chýba, musia pozostalí vyhľadať lekára, ktorý je za tento úkon zodpovedný a ten musí údaj doplniť.

 

Pohrebná služba pre obec Ružindol:

POHREBNÍCTVO Eva Greschnerová
Čulenova 4, 919 34 Cífer

Kontakt: 0905 756 351, 0902 216 265, 033/5599604

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:77
TÝŽDEŇ:726
CELKOM:911744

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play