Menu
Obec Ružindol
Obec Ružindol

Sadzobník správnych poplatkov

 

 

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Ružindol

podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

 

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ........................................................................................................... 2 €

 

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí ................................................................................................................................... 7 €

 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

v slovenskom jazyku ................................................................................................................... 2 €

v cudzom jazyku .......................................................................................................................... 4 €

 

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ...................................................... 15 €

 

Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ................................................. 2 €

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 5 €

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ................................................................................................................................... 10 €

 

Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov .......................................................................................................................................... 2 €

 

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ................................................................................................................ 25 €

 

 

 

II. ČASŤ – VNÚTORNÁ SPRÁVA

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ....................................................................... 3 €

 

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky................................................................................................................... 30 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby................................................................ 30 €

 

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.......................................... 100 €

Poplatok za zvýšené náklady spojené s vykonávaním občianskych sobášov mimo sobášnej miestnosti obce schválené obecným zastupiteľstvom Obce Ružindol Uzn. č. 11/2012............................................................................................................................100 €

 

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ........... 100 €

 

Uzavretie manželstva medzi cudzincami .............................................................................. 280 €

 

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ........................................................................................................................................ 280 €

 

 

 

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSKA SPRÁVA

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný .................................................................................................................................. 3 €

b) mesačný .................................................................................................................................. 5 €

c) ročný ........................................................................................................................................ 10 €

d) trojročný ................................................................................................................................ 25 €

 

 

 

IV. ČASŤ – STAVEBNÁ SPRÁVA

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

a) právnickú osobu .................................................................................................................... 30 €

b) fyzickú osobu ........................................................................................................................ 10 €

 

 

 

V. ČASŤ – FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ............ 10 €

 

Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ..................................................................................................................................... 1,50 €

 

 

 

Podľa § 4 Zákona č. 145/1995 Z.z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch sú od poplatkov oslobodení:

 

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka, ak tento zákon neustanovuje inak,

c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2 ) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 145/1995 Z. z.

 

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

 

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov

a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,

b) o priestupkoch,3 )

c) o slobodnom prístupe k informáciám.

 

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

 

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

Elektronická podateľňa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:5
TÝŽDEŇ:1126
CELKOM:918475

Stránkové hodiny

 • Po: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Ut: Nestránkový 
 • St: 08:00 - 11:30 13:00 - 17:00
 • Št: 08:00 - 11:30 13:00 - 15:00
 • Pia: Nestránkový

V prípade vybavenia pohrebu alebo sobáša volajte na tel. č.:             0904 683 688

mapa

Odkazy:

ZMOSRegionCintorinZOMOT

Aplikace v obraze:

V obraze

Čo možno sledovať?

 • Kultúrne a športové podujatia
 • Fotogalériu
 • Aktuality
 • Úradnú tabuľu

Čo je potrebné?

 • Mať chytrý telefón s operačným systémom Android či iOS
 • Prístup na internet
 • Miesto v úložisku telefóne cca 13 MB
AppStore Google Play