Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Ružindol ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nesprístupňujú sa informácie vymedzené § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva a § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

 

Žiadosť o sprístupnenie je možné podať:


1. písomnou formou na adresu:

Obecný úrad Ružindol                                                                                                                                     Ružindol 130                                                                                                                                                         919 61 Ružindol

 

2. ústne - osobne , na Obecnom úrade Ružindol počas stránkových hodín:

Pondelok  8:00 - 11:30,  13:00 - 15:00 
Streda       8:00 - 11:30,  13:00 - 17:00 
Štvrtok      8:00 - 11:30,  13:00 - 15:00

- telefonicky , na tel. číslach:

033/ 5549 121                                                                                                                                                           033/ 5549 311 

 

3. elektronicky - emailom:

obec@ruzindol.sk                                                                                                                                                       starosta@ruzindol.sk                                                                                                                                                 szudova@ruzindol.sk                                                                                                                                               temniakova@ruzindol.sk                                                                                                                                         spankova@ruzindol.sk

                                                                                                                                             

- faxom: 033/ 5549 311.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o sprístupnenie informácií je Obec Ružindol povinná vybaviť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže byť lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní a o 15 dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Z odvolania musí byť zrejmé: kto ho podáva, ktorej veci sa týka, čo sa navrhuje.