Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Typ: ostatné
erb24.6.2019 o 18:00 hod.
zasadačka OcÚ

P o z v á n k a

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom  zriadení v znení neskorších zmien a predpisov Vás  pozývam na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa

24.06.2019 /pondelok/ o 18:00 h

v zasadačke Obecného úradu Ružindol

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ č. 1/2019 a 2/2019 a Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 2. polrok 2019
 4. Záverečný účet obce za rok 2018
- stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
- výročná správa obce Ružindol za rok 2018
- správa audítora
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ružindol č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia a určení miesta a času prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 2. Elokované pracovisko – ZŠ s MŠ Ružindol
 3. Žiadosť o dofinancovanie kapitálových výdavkov – ZŠ s MŠ Ružindol
 4. Zmluva s TJ Družstevník Ružindol
 5. Plán odpadového hospodárstva obce Ružindol 2016 – 2020
 6. Zrušenie Uzn. č. 11/2012
 7. Žiadosť o zmenu schváleného finančného príspevku - F. Horváth
 8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – Mgr. M. Novosad
 9. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Š. Čavojský
 10. Informácie starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

 

V Ružindole, dňa 20.06.2019

 

 

                                                                                                    Peter Galanský
                                                            starosta obce

Vytvorené: 20. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2019 23:00
Autor: Správce Webu